کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری اولین گام در مکانیزه کردن عملیات حسابداری در یک بنگاه اقتصادی می باشد ، حسابها بسته به نوع و حجم عملیات مالی در چند سطح تعریف می شود.

در کدینگ حسابداری زیر از چهار سطح حساب استفاده شده است :

سطح اول : طبقه حساب ها
سطح دوم :  گروه حساب ها
سطح سوم :  حسابهای کل
سطح چهارم : حسابهای معین


    کد    نام حساب

      1    دارایی ها

    11    دارایی های جاری
  111    موجودی نقد و بانك
1111    موجودی ریالی نزد بانك ها
1112    تنخواه گردان
1113    موجودی ریالی نزد صندوق
  112    سرمایه گذاری های كوتاه مدت
1121    سپرده های كوتاه مدت نزد بانك های ریالی
1122    سپرده های كوتاه مدت نزد بانك های ارزی
  113    سپرده ها و ودایع
1131    سپرده ها
1132    ودایع
1139    سایر سپرده ها و ودایع
  114    حساب ها و اسناد دریافتنی
1141    اسناد دریافتنی تجاری
1142    حساب های دریافتنی تجاری
1143    اسناد درجریان وصول
  115    سایر حسابها و اسناد دریافتنی
1151    وام مساعده كاركنان
1152    اسناد دریافتنی غیر تجاری
1153    حسابهای دریافتنی غیر تجاری
1154    سود سهام دریافتی
1159    سایر حسابها و اسناد دریافتنی
  116    موجودی مواد و كالا
1161    موجودی كالا
1162    مواد اولیه غیر مستقیم
1163    كالای در جریان تولید
1164    كالای ساخته شده
1165    ضایعات مواد و كالا
  117    سفارشات و اقلام در راه
1170    بهای اصلی سفارش
1171    هزینه های ثبت سفارش
1172    هزینه های بیمه
1173    هزینه های بانكی
1174    هزینه های گمركی
1175    هزینه بازرسی
1176    هزینه حق العمل ترخیص
1177    هزینه حمل
1178    هزینه قبل از گشایش اعتبار
1179    سایر هزینه ها
  118    پیش پرداخت ها
1180    پیش پرداخت عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده
1181    پیش پرداخت خرید مواد و كالا
1182    پیش پرداخت گمرك
1183    پیش پرداخت ترخیص
1184    پیش پرداخت مالیات
1185    پیش پرداخت بیمه دارایی ها
1186    پیش پرداخت خرید دارایی ها
1187    پیش پرداخت هزینه ها
1189    سایر پیش پرداخت ها

 

    12    دارایی های غیرجاری
  121    دارایی های ثابت مشهود
1211    زمین
1212    ساختمان
1213    تاسیسات
1214    اثاثه و منصوبات
1215    وسائط نقلیه
1216    ماشین آلات
1217    ابزارآلات و تجهیزات
1218    نرم افزارهای كامپیوتری
1219    دارایی های در جریان ساخت
  122    استهلاك انباشته دارایی های ثابت
1221    استهلاك انباشته ساختمان
1222    استهلاك انباشته تاسیسات
1223    استهلاك انباشته اثاثه و منصوبات
1224    استهلاك انباشته وسائط نقلیه
1225    استهلاك انباشته ماشین آلات
1226    استهلاك انباشته ابزارآلات و تجهیزات
1227    استهلاك انباشته نرم افزارهای كامپیوتری
  123    سرمایه گذاری های بلندمدت
1231    سرمایه گذاری در سهام شركت ها
1232    سرمایه گذاری در بانكها
  124    دارایی های نامشهود
1241    سرقفلی
1242    حق الاختراع و حق ثبت
1243    نرم افزارهای رایانه ای
1244    حق الامتیاز تلفن
1249    سایر دارایی های نامشهود
  125    سایر دارایی ها
1251    هزینه تاسیس و قبل از بهره برداری
1252    هزینه سنوات آتی

 

      2    بدهی ها

    21    بدهی های جاری
  211    حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری
2111    اسناد پرداختنی تجاری
2112    حساب های پرداختنی تجاری
  212    سایر حسابها و اسناد پرداختنی
2121    اسناد پرداختنی غیرتجاری
2122    حسابهای پرداختنی غیرتجاری
2123    بستانكاران دولتی
2124    بستانكاران كاركنان
2129    سایر حسابها و اسناد پرداختنی
  213    پیش دریافت ها
2131    پیش دریافت ها
2132    پیش دریافت ها - كنترلی
  214    تسهیلات مالی كوتاه مدت
2141    تسهیلات مالی كوتاه مدت - سلف
  215    سود سهام پیشنهادی و پرداختی
2151    سود سهام پیشنهادی
2152    سود سهام پرداختی
  216    جاری شركا
2161    جاری شركا
2162    جاری سهام داران

 

    22    بدهی های غیرجاری
  221    حساب ها و اسناد پرداختنی غیر جاری
2211    اسناد پرداختنی بلند مدت
2212    حساب های پرداختنی بلند مدت
  222    تسهیلات مالی بلند مدت
2221    تسهیلات فروش اقساطی
2222    تسهیلات جعاله
  223    ذخائر
2231    ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
2232    ذخیره مطالبات سوخت شده
2233    ذخیره مالیات
2234    ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده


      3    حقوق صاحبان سهام

    31    حقوق صاحبان سهام
  311    سرمایه
3111    سرمایه اولیه
3112    افزایش سرمایه
3113    برداشت شركا
  312    اندوخته ها
3121    اندوخته قانونی
3122    اندوخته احتیاطی
3123    اندوخته توسعه و تكمیل
  313    مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
3131    مازاد تجدید ارزیابی زمین
3132    مازاد تجدید ارزیابی ساختمان
3133    مازاد تجدید ارزیابی تاسیسات
3134    مازاد تجدید ارزیابی اثاثه و منصوبات
3135    مازاد تجدید ارزیابی وسائط نقلیه
3136    مازاد تجدید ارزیابی ماشین آلات
3137    مازاد تجدید ارزیابی ابزارآلات و تجهیزات
3138    مازاد تجدید ارزیابی نرم افزارهای كامپیوتری
  314    سود و زیان
3141    سود و زیان جاری
3142    سود و زیان انباشته
3143    تعدیلات سنواتی


      4    درآمدها و هزینه ها

    41    درآمدها
  411    فروش
4111    فروش كالا
4112    فروش خدمات
  412    برگشت از فروش و تخفیفات
4121    برگشت از فروش
4122    تخفیفات فروش
  413    سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
4131    درآمد حاصل از فروش مواد اولیه
4132    درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی
4133    درآمد حاصل از سود بانك
4134    زیان ناشی از ضایعات مواد اولیه
4135    زیان ناشی از ضایعات مواد اولیه امانی
4136    زیان ناشی از ضایعات تولیدی
4137    زیان ناشی از ضایعات كالای ساخته شده
4138    زیان ناشی از كاهش ارزش موجودی ها
4139    خالص كسری یا اضافات انبار
  414    سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
4141    سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت
4142    سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
4143    خسارت وارده به دارایی های ثابت
4144    هزینه های غیر مترقبه

    42    بهای تمام شده
  421    بهای تمام شده كالای فروش رفته
4211    بهای تمام شده كالای فروش رفته
4212    بهای تمام شده كالای فروش رفته امانی
  423    بهای تمام شده خدمات تولیدی
4232    بهای تمام شده پروژه های نرم افزاری

    43    هزینه ها
  431    هزینه های اداری و تشكیلاتی
4311    هزینه پذیرایی و غذا و آبدارخانه
4312    هزینه نظافت و بهداشت
4313    هزینه آب و برق و تلفن
4314    هزینه حمل و نقل
4315    هزینه مصارف و ملزومات
4316    هزینه اینترنت
4317    هزینه هدایا
4319    سایر هزینه های اداری و تشكیلاتی
  432    هزینه های حقوق و دستمزد
4321    هزینه های حقوق و دستمزد تولیدی
4322    هزینه های حقوق و دستمزد غیر تولیدی
  433    هزینه های كاركنان
4331    هزینه های كاركنان تولیدی
4332    هزینه های كاركنان غیر تولیدی
  434    هزینه های تعمیر و نگهداری
4347    هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان
4349    هزینه های تعمیر و نگهداری تاسیسات
  435    هزینه های فروش و بازاریابی
4351    هزینه های فروش و بازاریابی
  439    هزینه های مالی
4391    هزینه كارمزد بانكی
4392    هزینه كارمزد تسهیلات بانكی
4393    هزینه جریمه دیركرد وامها


      9    انتظامی و كنترلی

    91    حسابهای انتظامی
  911    حسابهای انتظامی به نفع شركت
9111    اسناد تضمینی حسن انجام كار
9112    اسناد تضمینی نمایندگی ها
9113    اسناد تضمینی كاركنان
9114    كالای امانی ما نزد دیگران
  912    حسابهای انتظامی به عهده شركت
9121    ضمانت نامه حسن انجام كار
9122    اسناد تضمینی سفارشات
9123    اسناد تضمینی گمركات
9124    اسناد تضمینی نزد بانك ها
9125    كالای امانی دیگران نزد ما
  913    طرف حسابهای انتظامی
9131    طرف حسابهای انتظامی

    92    حسابهای كنترلی
  929    افتتاحیه و اختتامیه
9291   تراز افتتاحیه
9292   تراز اختتامیه