روش انجام کانورت اطلاعات :

برای انجام پروسه تبدیل اطلاعات از سیستم های نرم افزاری گوناگون و پایگاههای اطلاعاتی اینگونه عمل می شود : 

1 - شناخت اطلاعاتی نرم‌افزار مبداء

 • شناسائی ساختار پایکاه اطلاعاتی نرم‌افزار
 • شناسائی ساختار رکوردها
 • شناسائی نوع فیلدهای اصلی و فیلدهای فرعی و تکرار پذیر بودن هریک
 • شناسائی کد پیج کاراکترهای محتوی هر جزء اطلاعاتی

2 - شناخت اطلاعاتی نرم‌افزار مقصدکانورت اسناد حسابداری

 • شناسائی ساختار پایکاه اطلاعاتی نرم‌افزار
 • شناسائی ساختار رکوردها
 • شناسائی نوع فیلدهای اصلی و فیلدهای فرعی و تکرار پذیر بودن هریک
 • شناسائی فرمت اطلاعات هر فیلد و کاراکتر کد مجاز

3 - طراحی و تولید سیستم نرم‌افزار تبدیل اطلاعات حسابداری

 • استخراج جدول متناظر فیلدهای اصلی و جزئی در نرم‌افزارهای مبداء و مقصد
 • تعیین جدول تغییرات فرمت محتوی ناشی از گذار از ساختار قبلی به ساختار فعلی
 • طراحی ساختاری نرم‌افزار مبدل
 • تست های رکورد به رکورد و اطمینان از صحت فعالیت تبدیل
 • انجام عملیات تبدیل اطلاعات برای کل پایگاه اطلاعاتی

4 - تست و صحه گذاری بر تبدیل اطلاعات حسابداری

 • نوشتن تست روبوت برای مقایسه اطلاعات همسان در اجزای اطلاعاتی متناظر
 • تست‌های کامل رکوردهای متناظر در پایگاههای اطلاعاتی نرم‌افزارهای مبداء و مقصد
 • اطمینان از عدم ریزش یا خرابی حتی جزئی در اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مقصد

 

درخواست تبدیل اطلاعات